Проект BG05M9OP001-1.008-1142-C01/01.08.2017 "Осигуряване на добри и безопасни условия на труд в „РОЗА ЕМАЙЛ” ООД", финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

„РОЗА ЕМАЙЛ” ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.008-1142-C01 по проект „Осигуряване на добри и безопасни условия на труд в „РОЗА ЕМАЙЛ” ООД”.

Договорът е по процедура BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД”, финансирана от ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общата цел на проекта е подобряване на работната среда в „Роза Емайл” ООД, чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управление на човешките ресурси, което от своя страна ще подобри качеството на работните места и ще рефлектира положително върху производителността на труда в предприятието.

Обща стойност: 212 325,00 лв., от които 180 476,25 лв. европейско и 31 848,75 лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 01.08.2017г. и е с продължителност 15 месеца.