Проект BG16RFOP002-2.001-0254-C01/23.12.2015 "Инвестиции за подобряване на производствения капацитет на Роза Емайл ООД", финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Фирма "Роза Емайл" ООД подписа договор с Министерство на икономиката, Управляващ орган на ОП "Иновации и конкурентоспособност" за изпълнение на проекта ОПИК 2014-2020.

Проект BG16RFOP002-2.001-0254-C01/23.12.2015 "Инвестиции за подобряване на производствения капацитет на Роза Емайл ООД", е финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е подобряване на конкурентоспособността на "Роза Емайл" ООД, като един от основните производители на димоотводни тръби за печки и печки на твърдо гориво в страната, чрез създаване технологични и производствени условия за разширяване на капацитета, подобряване на производителността и качеството и осигуряване нови възможности за излизане на международния пазар с крайни изделия.

Проектът е насочен към разширяване дейността на "Роза Емайл" ООД, чрез закупуване на ново оборудване, с което да се увеличат производствените мощности на фирмата и да се подобри цялостния производствен процес. С проекта се цели въвеждане на автоматизирана кабина за прахово емайлиране, в резултат на което компанията ще бъде в състояние да подобри конкурентните предимства на продуктите си чрез повишаване на качеството им. Новата автоматизирана линия ще подобри ресурсната ефективност на "Роза Емайл" ООД тъй като въвежда една напълно безотпадна технология, при която отпадъкът от процеса на емайлиране се рециклира на над 99,99% и се използва отново в производствения процес. Проектът е пряко свързан с необходимостта на фирмата да утвърди пазарните си позиции в България и Балканския полуостров.

Очакваните резултати от проекта са за подобряване на финансовите резултати и финансово-икономическата стабилност на предприятието, като условие за инвестиране в развойна дейност, маркетинг и нарастване на продажбите. Тази цел е насочена към подобряване на маркетинговата ефективност (рентабилността на продажбите и повишаване на износа с около 25% за период от 3 години) и производствената ефективност (подобряване на ефективността на производствените разходи средно с 10%; повишаване на производителността на труда средно с около 15%;); за увеличение на възвръщаемостта на вложените в предприятието средства. Общият бюджет на проекта възлиза на 1 650 000 лв., като безвъзмездното съфинансиране от страна на ОП "Иновации и конкурентоспособност" е в размер на 990 000 лв. или 60% от общите допустими разходи по проекта. Останалите средства ще се осигурят от бенефициента.