Проект BG161PO003-2.3.02-0203-C0001 "Енергийно ефективна производствена дейност в РОЗА ЕМАЙЛ ООД"

На 16.01.2014г. бe подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.3.02-0203-C0001 "Енергийно ефективна производствена дейност в РОЗА ЕМАЙЛ ООД" между "РОЗА ЕМАЙЛ" ООД и МИЕ по процедура BG161PO003-2.3.02 "Енергийна ефективност и зелена икономика" по ОП "РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА" 2007-2013 г.

Стойността на Договора за БФП възлиза на 1 390 043,00 лв., като 50% от стойността му (695 021,50 лева) е под формата на безвъзмездна финансова помощ.

Договорът е със срок от 12 (дванадесет) месеца.

В резултат от изпълнението му бяха закупени: Комбинирана изправяща машина с пневмо-цилиндри и хидравлични валове; С-тип хидравлична преса; Хидравлична гилотинна преса; Хидравлична огъваща преса; Конвейер за приемане, предвижване и събиране; Хидравлична Н-тип преса; Вакуумно-тръбен колектор.

Реализирания с помощта на МИЕ проект, спомага за повишаване на конкурентоспособността на предприятието и намаляване на енергоемкостта на производството, чрез инвестиции в съвременни технологии и оборудване, допринасяйки за устойчиво екологично развитие и намаляване на негативното въздействие върху околната среда.