ПРОВЕДЕ СЕ ВТОРИ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН В РОЗА ЕМАЙЛ ООД

Във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-2.001-0254-C01/23.12.2015 „Инвестиции за подобряване на производствения капацитет на Роза Емайл ООД “ , финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020, фирма „Роза Емайл” ООД проведе на 28 април 2017 г, от 11 часа информационен ден. Събитието се проведе в помещенията на компанията в гр. Асеновград, ул Козановско шосе 4.

На информациония ден присъстваха партньори и клиенти на фирмата – представители на фирма „Милко” ЕООД, гр. Асеновград, фирма „Паскалев 86” ООД, с. Първенец и фирма „ТМ Гамасистем” ООД, гр. София.

На информациония ден беше обсъдено текущото изпълнение на дейностите по проекта и постигнатите до момента резултати. Показана беше доставената кабина за прахово емайлиране, като г-н Мануел Вълков, управител на „Роза Емайл” ООД подробно обясни функционалностите на кабината и нйните предимства. Новата автоматизирана линия подобрява ресурсната ефективност на „Роза Емайл” ООД тъй като въвежда една напълно безотпадна технология, при която отпадъкът от процеса на емайлиране се рециклира на над 99,99% и се използва отново в производствения процес. В резултат компанията ще бъде в състояние да подобри конкурентните предимства на продуктите си чрез повишаване на качеството им и ще утвърди пазарните си позиции в България и Балканския полуостров.


----------------- www.eufunds.bg ------------------

Проект BG16RFOP002-2.001-0254-C01/23.12.2015 „Инвестиции за подобряване на производствения капацитет на Роза Емайл ООД”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “Роза Емайл" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.