ПРОВЕДЕ СЕ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН В РОЗА ЕМАЙЛ ООД

Във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-2.001-0254-C01/23.12.2015 „Инвестиции за подобряване на производствения капацитет на Роза Емайл ООД “ , финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020, фирма „Роза Емайл” ООД проведе на 20 декември 2016 г. информационен ден. Събитието се проведе в помещенията на компанията в гр. Асеновград, ул Козановско шосе 4.

На информационния ден бяха представени параметрите и целите на проекта. Общият бюджет на договора възлиза на 1 650 000.00 лв., като безвъзмездното съфинансиране от страна на ОП „Иновации и конкурентоспособност” е в размер на 990 000 лв. от общите допустими разходи по проекта, от които 841 500 лв. европейско и 148 500 лв. национално съфинансиране. Целта му е подобряване на конкурентоспособността на „Роза Емайл” ООД, като един от основните производители на димоотводни тръби за печки и печки на твърдо гориво в страната, чрез създаване технологични и производствени условия за разширяване на капацитета, подобряване на производителността и качеството и осигуряване нови възможности за излизане на международния пазар с крайни изделия.

На събитието г-н Мануел Вълков представи проектните дейности, които са насочени към разширяване дейността на „Роза Емайл” ООД, чрез закупуване на ново оборудване, с което да се увеличат производствените мощности на фирмата и да се подобри цялостния производствен процес. Проектът предвижда закупуването на автоматизирана кабина за прахово емайлиране, в резултат на което компанията ще бъде в състояние да подобри конкурентните предимства на продуктите си чрез повишаване на качеството им.

На събитието присъстваха партньори и контрагенти на „Роза Емайл” ООД – представители на фирма „Милко” ЕООД, гр. Асеновград, фирма „Стил енд прес” ООД, гр. Пловдив, фирма „Паскалев 86” ООД, с. Първенец.


----------------- www.eufunds.bg ------------------

Проект BG16RFOP002-2.001-0254-C01/23.12.2015 „Инвестиции за подобряване на производствения капацитет на Роза Емайл ООД”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “Роза Емайл" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.